English

תערוכות
שם התערוכה:"כל הדרך ועוד פסיעה"
הוצגה ב:מוזיאון ישראל, ירושלים
אוצר:יונה פישר (*)


ציורים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


קטלוג



מאמרים





אוסף קופפרמן | קיבוץ לוחמי הגטאות | טלפון/פקס.
04-9933792/869
 | אימייל
teti-tu אתר זה נבנה והותאם אישית על ידי