English

תערוכות
שם התערוכה:"ציורים, עבודות על נייר 1984-1963"
הוצגה ב:מוזיאון ישראל, ירושלים; מוזיאון תל אביב לאמנות, תל אביב
אוצר:יונה פישר (*)


ציורים

 
 
 

מאמרים

אוסף קופפרמן | קיבוץ לוחמי הגטאות | טלפון/פקס.
04-9933792/869
 | אימייל
teti-tu אתר זה נבנה והותאם אישית על ידי